Onze opdrachtgevers zijn organisaties en bedrijven met

> vraagstukken rond onderwijs, stage en begeleiding

> meerdere stagiairs in teamverband

> vraagstukken rond teamontwikkeling

> vraagstukken rond samenwerken of het opzetten daarvan

Actuele projecten:

Leerwerkbedrijf Bouwmeesterbuurt Almere

In opdracht van de gemeente Almere, Ymere en ROC Flevoland is PWO medeontwikkelaar, projectleider en praktijkbegeleider van Leerwerkbedrijf Bouwmeesterbuurt. In dit leerwerkbedrijf leveren studenten een bijdrage aan de Integrale Wijkaanpak (IWA). Dit doen ze door samen met buurtbewoners en partners initiatieven van de grond te krijgen en te organiseren. De behoefte vanuit de buurt staat daarin centraal. Het studententeam is niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie van en ondersteuning bij activiteiten, maar werkt ook zelfstandig als een echt bedrijf. Het Leerwerkbedrijf biedt een antwoord op verschillende maatschappelijke vraagstukken zoals het tekort aan stageplekken (kwantitatief en kwalitatief), de verbetering aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt, participatie in de samenleving (burgerschapsvaardigheden en social return).

Buurtclub Molenbuurt  

Partners in Werk en Opleiding is één van de initiatiefnemers van de Buurtclub Molenbuurt en begeleidt en coördineert dit project. De Buurtclub Molenbuurt is de centrale plek in de wijk waar activiteiten van verschillende organisaties samenkomen en zichtbaar worden op het gebied van gezonde leefstijl, cultuur, sport en diensten. De activiteiten zijn zowel aanbodgericht (basis) als vraaggericht (uitbreiding). De leerafdeling is de motor van de buurtclub. Met jonge mensen extra handen in de wijk bieden, en ontmoeting en verbinding tussen de bewoners en organisaties realiseren. De buurtclub is het antwoord op het vergroten van empowerment en leefbaarheid in de wijk. Het gaat aan de slag met belangrijke thema’s waarvan is onderzocht dat ze leven onder de bewoners en organisaties in de Molenbuurt.

Terecht! 

Leerwerkbedrijf Utrecht Rivierenwijk Terecht!” is een zeer bijzondere en mooie ‘werkplek om te leren’ in Utrecht. Het is een concept van werken en leren in teamverband. Van lerend werken en werkend leren naar ‘kansrijke potentiële werknemer of eigen baas”. De opzet van een Leerwerkbedrijf Terecht! in Utrecht biedt een antwoord bieden op vraagstukken rond jeugdwerkloosheid, voortijdige schooluitval, gebrek aan stageplaatsen en de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Het initiatief is sectoroverstijgend, biedt doorlopende leerlijnen, stimuleert ondernemerschap en steekt in op vakgerichte én generieke competenties Terecht! gaat uit van een brede samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs en biedt kansen voor een groot aantal studierichtingen. Partners in Werk en Opleiding heeft zich sterk gemaakt voor de opzet en ontwikkeling van Terecht! vanuit een burgerinitiatief naar een structurele voorziening die uitgebouwd kan worden naar meerdere locaties.

 

Help! Ik ga bewegen, wat nu? Beweegkuur project Amsterdam Zuid-Oost

 

Partners in Werkopleiding heeft de subsidieaanvraag bij ZonMW in het kader van Sportimpuls 2014 verzorgd. in de uitvoer van het project heeft PWO de rol van projectleider. Help! Ik ga bewegen wat nu? ondersteunt mensen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl en is gebaseerd op de Beweegkuur. Het project is bedoeld voor mensen met overgewicht, vaak in combinatie met een chronische ziekte of beperking. Na doorverwijzing van een fysiotherapeut of huisarts wordt een plan gemaakt met als doel dat de deelnemer actiever en gezonder wordt en blijft. Om dat te bereiken werken verschillende partijen samen, denk hierbij aan fysiotherapeut, diëtist, leefstijladviseur, beweegcoach en mensen van verschillende lokale sportverenigingen. Door het plan goed aan te laten sluiten op de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen en goede ondersteuning werken we stapsgewijs toe naar een manier van leven waarin bewegen en gezonder leven steeds vanzelfsprekender wordt. Dat kan bij een sportvereniging, maar ook in een beweegroep. Voor de deelnemers levert dat gezondheidswinst op. Voor de samenwerkende partijen levert een goed netwerk en een blijvende samenwerking op.

 

Sportimpuls GO! Almere Realfit 

Partners in Werk en opleiding is projectleider van Go! Almere Realfit. Dit project wortdt in 2015 en 2016 uitgevoerd. Het is een project voor jongeren van 12 tot 18 jaar met overgewicht, gebaseerd op het programma Realfit. De kernelementen; samenwerking tussen zorg en sport, opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie, gaan hand in hand met een passend sport en beweegaanbod. In Almere wordt er bovendien een buurtsportprogramma aan gekoppeld en verloopt de werving, selectie en borging via de VO-scholen. Door de variatie in het sportaanbod wordt er aangesloten bij ieders talent. Het doel van deze preventieve aanpak is fysieke verbetering, een gezonder eetpatroon, meer plezier in bewegen en meer structurele sportdeelname bij deze jongeren.

Almere 30 jaar 

Plein coördinatie bij de sportactiviteiten tijdens het 30 jarige jubileumfeest van Almere. Tijdens dit feest was er een lint van diverse sport- en funactiviteiten georganiseerd, vanaf het Stadhuisplein, over de Stadhuispromenade, langs het ziekenhuis tot aan het weerwater en zelfs een stuk van de Esplanade en hup het water in. In het programma was ruimte voor diverse organisaties en thema’s.

Recreatieve Growing Green fietsroute 

Procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een recreatieve fietstocht met diverse afstanden, vanuit de Oostvaardersplassen en Centrum Almere Buiten, door de Buitenvaart, en weer terug. Doel is hiermee het gebied de Buitenvaart voor zowel inwoners als bezoekers van Almere Buiten te ontsluiten. Er wordt ingehaakt op de positieve flow die de Oostvaardersplassen en de film hebben ingezet en op de ontwikkelingen binnen Almere richting de Floriade.